Over het Guyotfonds

Het Guyotfonds is als vereniging opgericht in 1913 door de toenmalige Instituten voor Doven , veranderde in 1992  in de ‘Stichting Het Guyotfonds’ en hield in juni 2020 op te bestaan. Het fonds en haar doelstelling  werden toen geïntegreerd in de Steunstichting H.D. Guyot, gevestigd te Haren.  Binnen deze stichting wordt de doelstelling gecontinueerd onder de naam  ‘Guyotfonds’.

Doelstelling

De doelstelling van het Guyotfonds is drieledig:

  1. Morele en materiële steun verlenen aan individuele oudere hulpbehoevende doven in Nederland.
  2. Materiële hulpverlening aan jongere dove personen in Nederland, meestal met meerdere beperkingen, die problemen kennen in het opbouwen van een zo zelfstandig mogelijk bestaan.
  3. Het, indien nodig, ondersteunen van verenigingen waarbij in het ledenbestand bovenstaande doelgroepen substantieel vertegenwoordigd zijn en zich in hun doelstelling met name richten op  ontmoeting en het welzijn van hun leden.

Werkwijze

  1. De door het bestuur aangewezen ‘commissie van uitvoerenden’ van het Guyotfonds beoordeelt of in de ontvangen aanvraag alle gevraagde gegevens aanwezig zijn.
  2. Voor de doelstellingen a. en b. is bij de aanvraag in nagenoeg alle gevallen de inzet van een professionele ondersteunings-organisatie aan de orde. Is deze bekend?
  3. De commissie beoordeelt of de aangeleverde gegevens voldoende inzicht en onderbouwing bieden in de onderhavige problematiek.
  4. De commissie beoordeelt de vraag of er voor de voorliggende problematiek geen reguliere financiering of subsidievoorzieningen aanwezig zijn.
  5. De commissie neemt een besluit en meldt deze per mail aan de aanvrager. Als regel gebeurt dit binnen twee weken na datum van ontvangst van de aanvraag.
  6. Bij toekenning van een financiële bijdrage kan om een bestedings-verantwoording achteraf worden gevraagd.
  7. Een aanvraag voor een persoon wordt altijd strikt vertrouwelijk behandeld.

Indienen van een aanvraag

Gegevens aanvrager

Aanvragende organisatie

Doel van de aanvraag ofwel Cliëntgegevens

Contact Steunstichting H.D.Guyot

Guyotfonds is onderdeel van de Steunstichting H.D.Guyot

Indienen aanvraag bij voorkeur via deze website.

Postadres: Secretariaat Guyotfonds, Postbus 7 ,  5270 BA Sint-Michielsgestel.
E-mailadres: secretariaat@guyotfonds.nl

KvK-nummer 41011285
Fiscaal nummer 806202695    ANBI-erkend.
Adres bestuur: p/a Rijksstraatweg 63, 9752 AC Haren